ویژگی های یک برند عالی

1ـ پیام محصول را به خریدار برساند
2 ـ به حافظه سپردن عنوان آن آسان باشد
3 ـ تلفظ آن روان باشد
4 ـ توجه مصرف کننده را جلب نماید
5 ـ محصول را در میان رقبا متمایز سازد
6 ـ میزان فروش را افزایش دهد