خدمات ما

لیست برندهای آرایشی و بهداشتی
لیست برندهای مواد غذایی
ثبت طرح صنعتی
مشاوره امور ثبتی
خرید و فروش برند آماده
ثبت برند حقیقی و حقوقی
ثبت شرکت و تغییرات
اخذ جواز
ثبت اختراع

( برند آی آر  BRANDIR )آماده سرویس دهی خدمات زیر می باشد

_  ثبت علامت های تجاری به نام شخص یا شرکت شما

_ ثبت شرکت و تغییرات ،اخذ کد اقتصادی و …

_ ثبت طرح صنعتی

_ ثبت اختراع

_ اخذ جواز تاسیس

_ اخذ کارت بازرگانی

_ مشاوره امور ثبتی

_ فروش برندهای مواد غذایی

_ فروش برندهای آرایشی و بهداشتی